WORKOHOLIX

Všeobecné obchodní podmínky

Tento dokument obsahuje základní a společná ustanovení pro všechny služby. Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2023. Aktuální verzi najdete na adrese
www.workoholix.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti WORKOHOLIX s.r.o., IČO 04304489, se sídlem Sokolská 1095, 280 02 Kolín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 245647 (dále jen „Workoholix“), jsou zpracovány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, a upravují smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem založený mezi nimi Smlouvou (dále jen „VOP“).

Vymezení pojmů

Zhotovitel. Zhotovitelem je společnost Workoholix.
Objednatel. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba uvedená jako Objednatel v Objednávce.
Smlouva. Smlouvou se rozumí Smlouva o Dílo, která upravuje vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem a je uzavřena v okamžiku podpisu Objednatelem i Zhotovitelem.
Dílo. Dílem se rozumí autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v podobě internetové prezentace (dále jen „Web“) anebo grafického návrhu, fotografií, textů a dalších děl využitelných při prezentaci Objednatele a popsaných ve Smlouvě (dále jen „Další dílo“).
Servis. Servisem se rozumí péče o správný chod a provoz Díla nebo jiného díla, platby za kredit na sociálních sítích a další položky blíže specifikované ve Smlouvě.
Podklady. Za Podklady se považují kompletní podklady, které Objednatel požaduje zpracovat v rámci zhotovování Díla a které jsou určené ve Smlouvě, v rozsahu skicy struktury a obsahu zhotovené při podpisu Smlouvy. Za Podklady se považují i Díla, která jsou zhotovena Zhotovitelem.

Předmět Smlouvy

3.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele Dílo popsané ve Smlouvě, případně provést Servis popsaný ve Smlouvě a závazek Objednatele Dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit Odměnu za zhotovení Díla, případně za provedení Servisu.

3.2 Pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy platí tyto VOP, nestanoví-li Smlouva jinak.

Odměna a platební podmínky

4.1 Celková výše Odměny za zhotovení díla, případně provedení Servisu se liší dle rozsahu a specifikace Díla (případně Servisu) Objednatelem ve Smlouvě a jejich základní výše je uvedena ve Smlouvě (dále jen „Odměna“). Odměna může být navýšena v případě, že Objednatel požaduje provedení vícepráce, Zhotovitel stanoví jejich potřebný rozsah a Objednatel tento návrh přijme. Cena hodiny vícepráce se řídí aktuálním Ceníkem uvedeným na adrese www.workoholix.cz/dokumenty/.

4.2 Odměna za zhotovení Díla je rozdělená na dvě části. Platba první části, která tvoří polovinu celkové výše Odměny za zhotovení Díla, proběhne na základě faktury vystavené Zhotovitelem po uzavření Smlouvy. Platba druhé části proběhne na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání díla. Odměna za provedení Servisu je splatná na základě faktury vystavené každý měsíc Zhotovitelem.

4.3 Pokud však práce na Díle trvají kvůli prodlení Objednatele více než 3 měsíce, Zhotovitel má právo požadovat zaplacení částky na základě faktur vystavovaných kvartálně, a to za ta období, ve kterých probíhaly práce na Díle. Vyúčtování dle 4.4 za příslušné období zahrne Zhotovitel do faktury nebo pošle Objednateli jako samostatný dokument spolu s fakturou.

4.4 V případě použití bodu 4.3 Zhotovitel při vystavování faktury připraví vyúčtování, do kterého zahrne tu část Odměny, která odpovídá pracím provedeným na Díle v příslušném období, případně zahrne celkovou cenu v příslušném období provedených víceprací dle odstavce 4.1.

Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1 Zhotovitel má právo odmítnout Podklady, o nichž má důvodné podezření, že jejich obsah je neetický nebo v rozporu s dobrými mravy anebo by jejich použití při zhotovování Díla bylo v rozporu s právními předpisy.

5.2 Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v souladu se Smlouvou a předat ho Objednateli do tří měsíců od připsání první části odměny dle 4.2 na účet Zhotovitele, a to za předpokladu, že Objednatel dodá Podklady do jednoho týdne od podpisu Smlouvy. V opačném případě nebo v případě, že Objednatel v průběhu zhotovování Díla změní Podklady nebo dodá další podklady, které požaduje zpracovat, může se tato doba prodloužit o dobu nezbytně nutnou ke zpracování. Tato doba se rovněž může prodloužit o dobu, kdy Objednatel nevyvíjí součinnost nutnou ke splnění závazku Zhotovitelem.

Práva a povinnosti Objednatele

6.1 Objednatel je povinen zaplatit Odměnu na základě faktur vystavených Zhotovitelem.

6.2 Objednatel má právo umisť ovat na Web obsah přístupný uživatelům starším 18 let (zejména prodej a propagace alkoholu, erotický obsah apod.) a obsah s drogovou tématikou až po udělení souhlasu Zhotovitele.

Prohlášení Objednatele

7.1 Objednatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že veškeré Podklady jsou v souladu s platnými právními předpisy a neporušují práva třetích osob, zejména práva z duševního vlastnictví a právo na ochranu osobních údajů.

7.2 Objednatel se zavazuje nahradit Zhotoviteli náklady, které mu vzniknou v souvislosti s nároky třetích osob uplatněnými v souvislosti s porušením bodu 7.1 VOP.

Odpovědnost za vady

8.1 Objednatel bere na vědomí, že pokud zřizuje webhosting Zhotovitel, je provoz serveru, na kterém je Web umístěn, zajišť ován třetími osobami a Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v souvislosti se závadami nebo odstávkami tohoto serveru.

8.2 Zhotovitel není odpovědný za vady způsobené jednáním Objednatele nebo zásahem třetích osob.

Licenční ujednání

9.1 Zhotovitel uděluje Objednateli výhradní a časově neomezenou licenci na užití všech částí Díla, které jsou svojí povahou unikátní a zhotovené výhradně pro Objednatele (zejm. loga, logotypy, reklamní slogany nebo unikátní grafické prvky), a to ke všem způsobům užití Díla.

9.2 Zhotovitel uděluje Objednateli nevýhradní a časově neomezenou licenci na užití těch částí Díla, které nejsou svojí povahou unikátní a nemusí být zhotovené výhradně pro Objednatele (zejm. drobné grafické prvky a symboly), a to k užívání pouze v souvislosti s užíváním Díla jako celku a k účelům vyplývajícím ze Smlouvy nebo VOP.

9.3 Licence se vztahují pouze k jednomu doménovému jménu. Kopírování Díla na jiné doménové jméno je možné pouze s předchozím souhlasem Zhotovitele.

9.4 Objednatel se zavazuje za udělení licence zaplatit licenční poplatek stanovený v Nabídce.

Závěrečná ustanovení

10.1 Komunikačním kanálem mezi Zhotovitelem a Objednatelem je e-mail, konkrétně e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, případně telefonický kontakt nebo poštovní služby.

10.2 V případě odchylného znění Smlouvy a VOP má přednost znění Smlouvy. Ve věcech neupravených Smlouvou nebo VOP se právní vztah smluvních stran řídí výlučně českým právním řádem. Všechny spory, které případně vzniknou z uzavřené Smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smluvními stranami, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

10.3 Tyto VOP jsou účinné od 1. ledna 2020. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu VOP.